Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector

aug. 14, 2012 | Carieră

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea unui post de Inspector specialitate Gr. prof. I în cadrul Serviciului Monitorizare Indicatori Sociali

Condiţii de înscriere la concurs:

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă;

 • cursuri de specializare în domeniu, constituie un avantaj;

 • abilităţi de comunicare, spirit organizatoric, capacitate de analiză, sinteză şi asimilare rapidă a informaţiei;

 • să fie apt de muncă, aspect dovedit prin adeverinţa medicală;

Responsabilităţile postului:

 • monitorizează evoluţia indicatorilor sociali, centralizează şi sintetizează toate informaţiile primite, specifice domeniului de activitate a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (protecţia dreprurilor copilului, protecţia persoanelor cu dizabilităţi, protecţia vârstnicilor, combaterea discriminării romilor, persoanele adulte fără adăpost, protecţia victimelor violenţei domestice, tipuri de prestaţii sociale);

 • identifică şi evaluează nevoile sociale, categoriile de beneficiari şi serviciile sociale dezvoltate la nivelul Municipiului Bucureşti, etc.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Securităţii şi Sănătăţii în Muncă – Str. Foişorului nr.56-58, sect.3, Bucureşti, până la data de 22 august 2012 (inclusiv), între orele 8301630.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Cerere;
 • Curriculum Vitae – model european;

 • diplomă de studii (copie);
 • carte de muncă (copie);
 • carte de identitate (copie);
 • certificat de naştere (copie);
 • certificate de căsătorie (copie);
 • cazier;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58, sect.3, Bucureşti, şi va avea următoarele etape:

I. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu admis/respins – Afişarea rezultatelor: 22.08.2012

II. Test profesional scris – se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50: se va desfăşura în data de 24.08.2012, afişarea rezultatelor în data de 27.08.2012.

III. Interviu socio-profesional – se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50: se va desfăşura în data de 30.08.2012, afişarea rezultatelor în data de 31.08.2012.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la oricare dintre probele concursului pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Persoană de contact: Andrei Elena)

TEMATICA

1. Administraţia publică locală — organizare şi atribuţii;

2. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;

3. Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială;

4. Furnizorii şi beneficiarii de servicii publice;

5. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

6. Norme privind liberul acces la informaţiile de interes public;

7. Norme privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

8. Securitatea şi sănătatea în muncă;

BIBLIOGRAFIA

1. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);

2. Legea nr. 292/2011a asistenţei sociale;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. Legea nr. 544/2004 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

5. Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

7. Ordonanţa de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Cosmina-Ioana SIMIEAN
Director General

Zenovia ROPOTICĂ
Şef serviciu Resurse umane

Articole Similare

Sari la conținut