Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal

sept. 23, 2013 | Carieră

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Director în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București a Academician Nicolae Cajal

Condiții generale de participare la concurs:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul stabil în România

 • cunoaște limba română, scris și vorbit

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

 • are capacitatea deplină de exercițiu

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

 • nu a suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licență

 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

 • cunoștințe operare PC

 • 5 ani vechime în muncă și minim 2 ani experiență în activitate managerială relevantă în domeniul asistenței sociale.

Responsabilitățile postului de Director:

Reprezintă instituția în raporturile cu terții;

– Asigură conducerea executivă a Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București;

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foișorului nr.56-58, sect.3, București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 02.10.2013 inclusiv), între orele 8301630.

La înscriere candidații vor prezenta următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare

– curriculum vitae a model european

– copia diplomei de studii și /sau ale altor acte care atestă efectuarea specializării în domeniul asistenței sociale/ similare

– certificat de cazier judiciar

– adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, conținând data, numărul, numele emitentului și calitatea acestuia.

– copia actului de identitate

– copia certificatului de naștere, după caz

– copia certificatului de căsătorie, după caz

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă/ specialitatea studiilor, cerință a postului;

– dovada vechimii minime într-un post de conducere – 5 ani și minim 2 ani experiență managerială relevantă în domeniul asistenței sociale

– recomandare de la ultimul loc de muncă/ copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale, din care rezultă calificativul foarte bine” în ultimii 3 ani, pe funcția deținută la data organizării concursului

– proiectul de management.

Toate documentele (copiile) enumerate vor fi legalizate sau se vor prezenta însoțite de documentele originale, în vederea verificării/certificării pentru conformitate cu originalul.

Procedura de desfășurare

Concursul se va desfășura la sediul din str. Foișorului nr. 56-58 sector 3 București și va avea următoarele etape:

I.Selecția dosarelor de înscriere a se apreciază cu admis/ respins.

În maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, în data de 07.10.2013 afișează rezultatele la sediu.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretariatul comisiei în maximum 2 zile lucrătoare de la afișare. Contestațiile se soluționează și se afișează la sediul instituției organizatoare în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

II. Test profesional scris a se va desfășura în data de 01.11.2013 ora 10.00 și constă în redactarea unei lucrări în baza tematicii și bibliografiei atașate, se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 70, afișarea rezultatelor în data de 05.11.2013.

Candidații care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susține testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancționează cu eliminarea din concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și un se mai evaluează.

III. Interviu socio-profesional și susținerea proiectului de management a se va desfășura în data de 08.11.2013, începând cu ora 10.00.

Interviul se apreciază pe baza criteriilor de evaluare cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 70.

Susținerea proiectului de management

Candidații elaborează un proiect de management pe tema Evaluarea și satisfacerea nevoilor în asistență social a persoanelor vârstnice instituționalizate în centrele rezidențiale”

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Contestații

Candidații nemulțumiți de rezultatul la oricare dintre probele concursului pot depune contestație la Biroul Registratură, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

Termenul de soluționare a contestațiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Contestațiile cu privire la rezultatele finale ale concursului se depun la secretariatul comisiei în maximum 2 zile lucrătoare de la data afișării, se soluționează și se afișează la sediul instituției organizatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii lor.

Candidații pot contesta numai punctajul propriu obținut.

În cazul nereușitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaților.

Relații suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Persoană de contact: Ropotică Zenovia)

Tema proiectului de management: Evaluarea și satisfacerea nevoilor în asistență socială a persoanelor vârstnice instituționalizate în centrele rezidențiale”

Proiectul de management se predă în plic sigilat, până la data și ora pentru depunerea dosarului de inscriere la concurs (02.10.2013, ora 16.30).

Structura proiectului de management

 1. Analiza de situație: 20 p

– principalele probleme

– analiza SWOT: puncte forte, puncte slabe, oportunități, amenințări

 1. Identificarea problemelor critice 10 p
 2. Selectarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute 5 p
 3. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară selectată 65 p

– scop 5p

– obiectiv 5p

– activități 10p

– resurse necesare: umane, materiale, financiare 15p

– responsabilități 10p

– rezultate așteptate 10p

– monitorizare 5p

– evaluare 5p

Punctaj minim admis 70 puncte.

Candidații dezvoltă un proiect de mangement în 8-10 pagini, Font Times New Roman dimensiune 14, spațiere la un rând, conform structurii prezentate, pe baza H.C.G.M.B. nr. 72/ 2011 privind înființarea Căminului pentru persoane vârstnice al municipiului București a Academician Nicolae Cajal, prin reorganizarea unității sanitare cu paturi Spitalul clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal, care se desființează (www.pmb.ro/ acte normative), a bibliografiei și tematicii de mai jos.

TEMATICA

pentru concursul de ocupare a postului de director al căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București a Academician Nicolae Cajal

 1. Conditiile pentru ca o persoana sa poata beneficia de prevederile Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.

 2. Conditiile de organizare si functionare a caminelor pentru persoanele varstnice conform legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.

3. Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora potrivit Legii 17/2000 si a HCGMB 72/2011.

 1. Ce pot infiinta Căminele pentru persoane vârstnice și instituțiile sociale prevăzute in legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, în funcție de condițiile de care dispun ca activități autofinanțate pentru îmbunătățirea hranei si in ce conditii.

 2. Cadrul de organizare si functionare a Centrelor Rezidentiale pentru persoane varstnice conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 3. Personalul de conducere, structura si calificarea personalului in Centrele Rezidentiale pentru persoane varstnice conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 4. Admiterea, evaluarea initiala, planificarea servicilor si iesirea din Centru a persoanei varstnice, conform Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 5. Drepturile beneficiarilor internati in Centre rezidentiale, conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 6. Conditii minime de hranire si igiena personala a beneficiarilor internati in Centre rezidentiale, conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 7. Conditii minime de amenajare a dormitoarelor si a spatiilor pentru repararea/servirea mesei beneficiarilor internati in Centre rezidentiale, conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 8. Conditii minime pentru supravegherea si mentinerea sanatatii si medicatiei beneficiarilor internati in Centre rezidentiale, conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 9. Conditii minime de siguranta si accesibilitate a Centrelor rezidentiale, conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 246/27.03.2006

 10. Conditii pentru formularea reclamatiilor, protectia impotriva abuzurilor si notificarea incidentelor deosebite.

 11. De catre cine si cum se stabileste costul mediul lunar de intretinere?

 12. Cine este obligat la plata contribuției de întreținere si in ce ordine.

 13. Cum se stabileste cuantumul contributiei persoanelor obligate la suportarea costului mediu lunar de intretinere atunci cand veniturile persoanei internate sunt insuficiente.

18 . Cuprinsul Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale

19. Programul de interes național Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice

20. Regulamentul cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială conform HGR 1007/2005.

21. Cerinte minime de calificare, conditiile solicitarii de finantare si procedura de evaluare si finantare potrivit programului de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice”, asa cum sunt acestea reglementate prin Metodologia din 06.07.2011 publicata in Mon. Of. Nr. 518/22.07.2011 si emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

22. Standardele de cost pentru serviciile sociale conform HG 23/2010.

23. Din cadrul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Capitolul 1 a Dispozitii generale; Capitolul V a Atribuirea contractului de achizitie publica a Sectiunea a 2-a a Selectia si calificarea candidatilor; Sectiunea a 3-a a Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica; Capitolul VI a Dosarul achizitiei publice; Capitolul IX a Solutionarea contestatiilor; Capitolul X a Contraventii si sanctiuni.

24. Din cadrul Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale: Capitolul I a Dispozitii generale a Sectiunea 1 a Regimul general al autonomiei locale; Capitolul II a Consiliile locale a Sectiunea a 2-a a Atributiile consiliului local; Capitolul IV a Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului; Capitolul V a Administratia publica municipiului Bucuresti; Capitolul IX a Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora.

25. Din cadrul Legii 53/2003 (Codul muncii”) actualizat 2013: Titlul I a Dispozitii generale a Capitolul I a Domeniul de aplicare; Capitolul II a Principii fundamentale; Titlul II a Contractul individual de munca a Capitolul I a Incheierea contractului individual de munca; Capitolul II a Executarea contractului individual de munca; Capitolul III a Modificarea contractului individual de munca; Capitolul IV a Suspendarea contractului individual de munca; Capitolul V a Incetarea contractului individual de munca; Capitolul VIII – Contractul individual de munca cu timp partial; Titlul XI a Raspunderea juridica a Capitolul I a Regulamentul intern; Capitolul II a Raspunderea disciplinara; Capitolul III a Raspunderea patrimoniala; Capitolul IV a Raspunderea contraventionala; Capitolul V a Raspunderea penala.

26. Din cadrul Legii 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca: Capitolul III a Obligatiile angajatorilor a Sectiunea 1 a Obligatiile generale ale angajatorilor; Sectiunea a 2-a a Servicii de prevenire si protectie; Sectiunea a 3-a a Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si iminent; Sectiunea a 4-a a Alte obligatii ale angajatorilor; Sectiunea a 5-a a Informarea lucratorilor; Sectiunea a 6-a a Consultarea si participarea lucratorilor; Sectiunea a 7-a a Instruirea lucratorilor; Capitolul VI a Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor a Sectiunea 1 a Evenimente; Sectiunea a 2-a a Accidente de munca; Sectiunea a 3-a a Bolile profesionale; Capitolul VIII a Infractiuni; Capitolul IX a Contraventii.

27. Principii generale si Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, asa cum sunt acestea prezentate in cuprinsul Legii 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcției de director la Căminul pentru Persoane Vârtnice al Municipiului București a Acad. Nicolae Cajal

 1. Legea nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice – actualizată la 17.11.2008

 2. Legea nr. 281 din 6 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială

 3. Legea nr. 270 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice

 4. Ordin nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidentiale pentru persoanele vârstnice

 5. Ordin nr. 491 din 23/05/2003pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza în unitati de asistenta medico-sociale

 6. HG nr. 886 din 5 octombrie 2000pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

 7. HG nr. 329 din 20/03/2003 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap

 8. HG nr. 1.021 din 26 octombrie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în căminele pentru persoanele varstnice.

 9. Legea nr. 292/ 2011a asistenței sociale;

 10. HG nr. 539 din 09/06/2005pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 11. OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 12. HG nr. 1007 din 01/09/2005 – privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 13. HG nr. 212/2011 aprobarea Programului de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice”

 14. Ordin nr. 1.156 din 17 martie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea și acordarea finanțării prin programul de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice”

 15. HG nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora

 16. OUG nr. 118/ 2008 Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

 17. HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

 18. OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 19. Ordin nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

 20. Legea nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă;

 21. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006

 22. Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administrației publice locale (cu modificările si completările ulterioare);

 23. O G nr. 42 din 29/01/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, actualizata la data de 8 noiembrie 2012

 24. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 legea contabilității, republicată

 25. Legea nr. 53/ 2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 26. Ordinul M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.

 27. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Cosmina-Ioana SIMIEAN
Director General

Zenovia ROPOTICĂ
Şef serviciu Resurse umane

Documente:

Articole Similare

Sari la conținut