Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț selecție parteneri Pocu (DGASMB 3628/08.11.2016)

nov. 9, 2016 | Achiziții publice, Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

Nr. DGASMB 3628/08.11.2016

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunţă organizarea procedurii de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării unui  proiect şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cod 2014RO05M9OP001, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., Regiunea Bucureşti – Ilfov.

 1. Obiectivul specific al programului este: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
 1. Obiectivul general al proiectului va consta în înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală sectorul 5 al municipiului București, arie care concentrează zone urbane marginalizate (ZUM) în contextul unei infrastructuri şi a unor servicii slab dezvoltate, redactarea unei Strategii de Dezvoltare Locală în vederea implementării Mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zona menţionată.

Abordarea participativă de tip DRLC vizează mobilizarea şi implicarea comunităţilor dezavantajate şi a actorilor locali în procesul de elaborare şi de implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii sociale, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.

*

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentele „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 cod Cod 2014RO05M9OP001, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

 1. Etape în procesul de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității în România:
 • Etapa I – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
 • Etapa II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL)
 • Etapa III – Selectarea și implementarea proiectelor aferente SDL selectate
 1. Viitorul proiect corespunde Etapei I şi principalele activităţi ale proiectului sunt:
 • Animare parteneri sociali şi înfiinţarea GAL conform cerinţelor DLRC pentru perioada 2014-2020
 • Demarcare zonei/lor urbane marginalizate adresate
 • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi a listei de operaţiuni/proiectele prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei
 • Informare şi publicitate etc

Notă: Partenerii selectaţi vor participa la cel puţin una dintre activităţile amintite.

 1. Durata proiectului: 6 luni
 1. Dosarul candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

6.1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 1. Documentul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect (nu se aplică operatorilor economici);
 2. Certificatul de Înregistrare Fiscală Certificatul Constatator emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să reiasă adresa sediului social/sediului secundar/punctului de lucru (pentru candidaţii din sectorul privat, acolo unde este cazul)  
 3. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului.

6.2. În original:

 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, „CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate”;  
 2. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 3. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;
 4. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului;
 5. Fişa partenerului (cf. anexă) şi Scrisoarea de intenţie (cf. anexă) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal.

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare şi va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maximum 1 pagină format A4) şi a contribuţiei sale în parteneriat (plus valoarea adusă proiectului).

 1. Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ.

NOTĂ: Orice dosar care nu conţine toate documentele menţionate la pct. 6 va fi automat respins.

 1. Criterii de eligibilitate privind partenerii:
 • În acord cu cerinţele prezentului proiect, candidatul poate fi ONG cu activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile defavorizate sau operator economic;
 • Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, „CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate”;  
 • Candidatul (cu excepţia operatorilor economici) trebuie să aibă experienţă de minimum 1 an în domeniul activităţilor proiectului, minim 1 proiect finalizat, care a fost implementat în zona Ferentari şi minim 3 proiecte cu finanţare europeană din care cel puţin 2 finalizate. În acest sens candidatul va furniza datele solicitate prin Fişa partenerului.
 • Candidatul trebuie să demonstreze capacitate financiară privind asigurarea părţii de cofinanţare a proiectului aferentă cererii de propuneri de proiecte.
 1. Grila de evaluare a dosarelor:
Nr. Crt. Criteriu de selecţie Punctaj
ONG 1. Candidatul are o experienţă de minim 1 an în domeniul cererii de finanţare 1p.
Candidatul are o experienţă mai mare de 1 an în domeniul cererii de finanţare 2p.
2. Candidatul a implementat şi finalizat în zona Ferentari cel puţin 1 proiect 1p.
Candidatul a implementat şi finalizat în zona Ferentari mai mult de 1 proiect 2p.
3. Candidatul a implementat cel puţin 3 proiecte cu finanţare europeană din care cel puţin 2 finalizate 1p.
Candidatul a implementat mai mult de 3 proiecte cu finanţare europeană din care cel puţin 3 finalizate 2p.
Operator economic 1. Candidatul îşi desfăşoară activitatea în sediul social/sediul secundar/punctul de lucru situat în Ferentari de minim 1 an 1p.
Candidatul îşi desfăşoară activitatea în sediul social/sediul secundar/punctul de lucru situat în Ferentari de mai mult de 1 an 2p.
2. Candidatul are cel puţin 2 angajaţi 1p.
Candidatul are între 3-5 angajaţi 2p.
Candidatul are mai mult de 5 angajaţi 3p.

Notă: Candidaţii ONG care vor acumula cel puţin 3 puncte vor fi declaraţi eligibili iar candidaţii operatori economici care vor obţine cel puţin 2 puncte vor fi declaraţi eligibili.

 1. Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., Regiunea Bucureşti – Ilfov, începând cu data publicării prezentului anunţ, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Serviciul Registratură, Str. Foişorului, nr. 56-58, Sector 3, Bucureşti, până la data de 21.11.2016, ora 16:00.
 1. Persoana de contact: Cristian Iftene

Solicitările de clarificări pot fi transmise prin intermediul adresei de e-mail dgas_mb@yahoo.co.uk, prin fax, sau direct la sediul instituţiei.

Tel.: 021.314.23.15, fax: 021.314.23.16.

 1. Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 22.11.2016, pe site-ul DGASMB, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Fisa Partener Dgasmb Ppocu

Scrisoare de Intentie Ppocu

Articole Similare

Sari la conținut