Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ DE ÎNLOCUIRE PARTENERI În proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS

feb. 9, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

ANUNŢ DE ÎNLOCUIRE PARTENERI

În proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Tipul proiectului: multi-regional. Clasificarea domeniilor: rural și urban

Perioada de implementare a proiectului: 12 luni, începând cu data de 03.11.2014.

Obiectivul principal: a crea și implementa în parteneriat, un sistem de servicii asistiv și inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatățiri a accesului pe piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile și pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului țintă. Oferirea de către solicitant și parteneri a acestor servicii, prin valorificarea experiențelor și bunelor practici existente la nivel local, național și european va contribui la o expunere mai redusă a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la riscul excluziunii sociale, marginalizării și riscului de sărăcie și va contribui la dezvoltarea a 9 întreprinderi sociale, cu 57 angajați.

Obiective operaționale:

– crearea unui cadru de sprijin funcțional și eficient de cooperare, între partenerii în proiect și actori de pe piața muncii, care să permita identificarea celor mai potrivite intervenții suport, valorizarea bunelor practici existente, promovarea oportunităților de ocupare, formare profesională pentru grupurile vulnerabile și ocupare ale unor poziții în intreprinderile sociale;

– realizarea unui Centru de resurse pentru structurile economiei sociale – în care resursa umană a partenerilor să își asume competențe în proiect pentru designul și furnizarea de servicii individualizate, conforme nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile;

– creșterea ocupabilității și îmbunătățirii accesului la ocupare prin furnizarea unui mix de programe de formare profesională pentru ocupații căutate pe piața muncii (de la inițiere, la calificare și recalificare în cazul celor cu calificări redundante) pentru persoanele din grupuri vulnerabile, cu risc de excluziune sau marginalizare socială.

Îndeplinirea celor 3 obiective operaționale oferă grupurilor vulnerabile șanse sporite în integrarea pe piața muncii – accesul la un loc de muncă, un salariu, un sistem de asigurări, la un alt statut în comunitate – generând persoanei o altă viziune, în care trece de la starea de persoană asistată, vulnerabilă, marginalizată, exclusă la cea de membru al comunității acceptat /valorizat. Competențele dobândite pe parcursul mentoratului și asistenței, dar în special pe parcursul programelor de FP acoperă o gamă largă de deprinderi, cunoștințe și abilități de la cele de bază (sociale, familiale, de muncă, despre joburi) până la cele specifice unei ocupații. Suportul Centrului de resurse, consilierea individualizată și fructificarea cadrului de sprijin creat de parteneriatul cu actorii de pe piața muncii crează premisele de creștere a ocupabilității persoanelor din grupurile vulnerabile și le demonstrează că nu sunt excluse, oferindu-le posibilitatea de a se angaja înca din timpul proiectului. Mentoratul și/sau formarea profesională reprezintă pentru persoanele din grupurile vizate de proiect, un pas obligatoriu și necesar în accesul și menținerea unui loc de muncă, fără de care alte intervenții de suport sau susținere materială au caracter paleativ.

Principalele activități prevăzute pentru implementarea proiectului:

A1.Activități de management al proiectului: planificare, coordonare, implementare, monitorizare, evaluarea proiectului și raportarea stadiului implementării acestuia.

A2. Realizarea analizei diagnostic a nevoilor (persoanelor din grupul vulnerabil, pentru servicii de acest tip, dar și angajaților din domeniu).

A3. Crearea unui sistem de cooperare pentru identificarea și promovarea oportunităților de ocupare.

A4. Realizarea din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru mediere, asistență, orientare profesională, pentru structurile economiei sociale.

A5. Crearea Centrului de resurse pentru mediere, asistență, orientare profesională, pentru structurile economiei sociale.

A6. Înființarea și dezvoltarea a 9 structuri de economie socială, care vor funcționa ca activități economice cu personalitate juridică sau fără personalitate juridică.

A7. Furnizarea unui mix de programe de formare profesională pentru creșterea competențelor persoanelor din grupurile vulnerabile – activitate transversală.

A8. Informarea și publicitatea proiectului–măsuri de asigurasigurarea vizibilității, transparenței și de promovarea proiectului.

A9. Diseminarea și promovarea rezultatelor proiectului și a metodelor de bună practică create prin proiect

A10. Audit

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt strâns legate de realizarea obiectivelor proiectului și vor fi atribuite pe activități: A1: 1 cadru organizatoric de implementare a proiectului creat (contracte de muncă, contracte de prestări servicii, planul de management și asumarea lui, fișe de post create, delegarea responsabilităților fiecărui membru al echipei de implementare,etc); 1 comitet de coordonare proiect creat; 1 plan de sustenabilitate creat și asumat de parteneriat; 1 Plan operativ de management ce conține planul de calitate a proiectului; 1 Plan de monitorizare; 1 Plan de comunicare; 2 Rapoarte de evoluție a proiectului, pentru 8 parteneri; 4 rapoarte tehnico-financiare și cereri de rambursare intermediare și finale elaborate; 3 rapoarte tehnico-financiare și cereri de plată; Minim 7 rapoarte de audit elaborate; 1 plan de prevenire, constatare, urmărire a neregulilor în utilizarea fondurilor europene sau publice naționale, cf OUG 66/2011; 1 Plan achiziții și subcontractări; 1 Dosar cu specificații pt achiziții și subcontractări; 1 dosar cu contracte de livrare și servicii post-vanzare; 1 evaluare post-training a satisfacției participanților la formare; Creșterea calității, eficienței și transparenței serviciilor oferite de parteneri în proiect în relatia cu persoanele din grupurile țintă vulnerabile și cu angajatorii-Grad de satisfacție al clienților serviciilor oferite prin proiect, de minim 8; A2; 3 analize diagnostic de nevoi (1 – persoane din gr.vulnerabile, competente deținute și nevoi de formare, 1 – angajatori,1- domenii întreprinderi sociale) ; 1 baza de date cu nevoile identificate; 1 baza de date- satisfacția clienților față de serviciile oferite grupurilor vulnerabile; 1 analiză diagnostic – nevoi de formare operator implicați în proiect -profile profesionale necesare și competențe (discrepanțe în raport cu necesarul) A3: 1 sistem de cooperare în identificarea și promovarea oportunităților de ocupare creat și funcțional; 1 parteneriat cu actori de pe piața muncii creat; 1 Design al cerințelor pentru pagina web a proiectului – tehnice, funcționale, de sistem, interconectare baze de date, transfer de informații și management al conținuturilor; 1 schemă de sprijin/subventii, premii pt membri grupurilor vulnerabile asistați A4; 1 sistem Centru de resurse pentru informare, consiliere motivare și acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile creat; 1 plan de achiziții și subcontractări- echipamente, echipamente IT, consumabile, mobilier și accesorii, bunuri, produse și servicii, chirie pt terenuri/cladiri, cu respectarea procedurilor de achiziții publice realizat; 1 dosar –specificații de achiziții + documentații de achiziții; 1 dosar -contracte de livrare și servicii post-vânzare A5; 1 analiză privind măsurile și intervențiile de suport oferite persoanelor din grupuri vulnerabile – necesitate și eficacitate; 100 persoane aparținând grupurilor țintă vulnerabile beneficiare de servicii mentorat/asistență. Minim 10 sesiuni de mentorat/asistență suport și motivare de tipul “grup de sprijin” – între egali, mediat de un expert în proiect ; 5 concursuri de realizare planuri de afaceri SES organizate; 100 planuri de afaceri SES realizate și premiate. A6: 9 întreprinderi ale economiei sociale înființate; 57 persoane noi angajate în întreprinderi sociale create; A7; 1 ofertă de programe de formare profesionala pentru creșterea competențelor persoanelor din grupurile vulnerabile creată; Derulare de programe de Formare profesională pentru 152 de persoane din grupuri vulnerabile; 192 persoane din grupuri vulnerabile participante la programe de formare profesională (40 de persoane participante la câte 2 programe de formare); 12 grupe de formare pentru persoane din grupuri vulnerabile. A8. 2 anunțuri pentru începerea și încheierea proiectului realizate; 1 dosar cu cerințe de grafică, noțiuni de prezentat, materiale promoționale : povești de succes, servicii noi, evenimente de promovare afișe, bannere, roll-up-uri, pliante, insigne, mape, alte obiecte promo ; 2 conferințe de presă organizate (una la începerea proiectului și una la finalizarea proiectului; obiecte promoționale realizate: 2 banner, 2 roll-up, 1000 pliante, 200 afișe, 300 mape, 350 insigne, 300 pixuri proiectate, achiziționate și distribuite; 1 portal Web creat pe care vor fi afișate informații relevante despre proiect. A9; 1 Plan Comunicare-internă (stakeholderi) și externă (AM,OI, instituții similare partenerilor) creat; 10 seturi documentare de comunicare și promovare – inițial, final și trimestrial pe parcursul proiectului; 3 conferințe de presă pentru diseminarea rezultatelor realizate. A10. Minim 7 rapoarte de audit realizate.

 

Indicatori [1 output]/proiect

Valoare

Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate

9

Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială

100

Număr de participanţi FSE – femei

113

Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă

20

Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi

20

Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile

90

 

Indicatori [2 result]/ proiect

Valoare

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale

57

 

Grup ţintă/ proiect

Valoare

Familii cu peste 2 copii

5

Familii monoparentale

5

Femei

113

Manageri ai întreprinderilor sociale

9

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat

50

Persoane cu dizabilităţi

20

Persoane de etnie roma

20

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

30

Detalii despre proiect:

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/11_20141127.pdf

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs168f.pdf

În conformitate cu prevederile:

  • OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări cu Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009, aprobate prin HG nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,
  • Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 94 privind modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013,
  • Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 44 privind clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013,
  • Instrucțiunii AMPOSDRU privind modul de întocmire a actelor adiționale și a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanțate prin POSDRU (http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/implementeaza/instructiuni-si-alte-documente-pentru-implementare),

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de lider de parteneriat al Contractului de finanțare POSDRU/168/6.1/S/144616, lansează anunțul de selecție pentru înlocuirea următorilor parteneri:

 

Denumire partener/

Tip partener/ Regiunea/ Țara

Asistență financiară nerambursabilă solicitată (cheltuieli generale)

Tip SES prevăzut pt. înființare/ Localitatea/

Județul unde se va înființa SES/ nr angajați

Asistența financiară nerambursabilă solicitată / SES

Prefinanțare*

% Cheltuieli indirecte

Contribuția partenerului

Activitatea derulată

**

Asociația Inițiative Sociale (Partener 7)

Partener național

Sud-Est

România

259.152,20 lei Atelier croitorie, județul Constanța

2 angajați

837399,26 lei 111.364,12 lei 12,01% 22.272,82 lei A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Asigură documentele pt realizarea A10

* Acordarea prefinanțării – conform anunțului din 27.11.2014/ Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU, care a publicat spre consultare Instrucţiunea privind implementarea contractelor de finanțare aferente Domeniului Major de Interventie 6.1.

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/i_61.pdf

** Activitățile sunt prevăzute să se desfășoare în Regiunea din care provine respectivul partener, cu excepția celor prevăzute pentru înființarea/ dezvoltarea SES-urilor

 

Echipa de management și de implementare

Funcţia ocupată în proiect

Categoria în care se încadrează expertul conform Ghidului Solicitantului – Condiții generale

Echipa de management

P7 – Responabil financiar/achizitii

Specialist

P7 – expert tehnic implementare 1/2 norma

Expert național

Detalii despre norma de muncă / cheltuieli salariale, atribuții, etc: http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/11_20141127.pdf

Documentele solicitate pentru selecția de înlocuire a partenerului (Lipsa unui singur document solicitat mai jos, duce la descalificarea solicitantului respectiv):

 

A. Documente care atestă eligibilitatea partenerului:
Pentru organizații non-profit:
a) documentele statutare, inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este cazul (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată și ștampilată de reprezentantul legal, pe fiecare pagină);
b) Hotărârea judecătorească de înființare (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);
c) extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste nr. de înregistrare al organizației dvs. și situația juridică a organizației – dizolvare, lichidare, etc. (original sau copie legalizată);
d) certificatul de înregistrare fiscală/CUI, copie conform cu originalul, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;
e) Împuternicirea Consiliului Director pentru persoana desemnată să semneze documentele (original);
f) Declarație din care să reiasă numărul, tipul și anul emiterii anului de înființare al instituției respective, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului
g) Certificat de atestare fiscală emis în conf. cu prev. Ord. comun al ministrului admin. și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pt stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie să fie însoțit de Anexa privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile emisă în conf. cu prev. Ord. comun al ministrului admin. și internelor și ministrului finanțelor publice nr.752/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pt activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situație – OBLIGAȚIILE DE PLATĂ NU DEPĂȘESC 1/6 DIN TOTALUL OBLIGAȚIILOR DATORATE ÎN ULTIMUL SEMESTRU ÎNCHEIAT – bifată această precizare în anexă (în original sau copie legalizată)
B. Documente care atestă capacitatea operațională:
Organizații non-profit
a) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiați. Bilanțul contabil trebuie să cuprindă: formularul 01 Capitaluri și formular 02 Rezultat patrimonial. Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare și antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul);
C) Documente care atestă capacitatea de implementare tehnică a proiectului
a) CV-ul aferent partenerului din echipa de management și cv-urile celor din echipa de implementare (experților pe termen lung care participă la activitățile proiectului – expert pe termen lung care participă la activitățile proiectului pe o perioadă de minim 6 luni), în limba română, tip Europass, indicând funcția/ rolul în proiect, datate și semnate de către titular pe fiecare pagină. CV-urile sunt însoțite de diplome, certificate, adeverințe, recomandări, etc.(copie, conformate cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului)
b) Tabel centralizator al echipei de management și experților pe termen lung, în original*
D) Documente suplimentare:
a) Împuternicirea reprezentantului legal sau al consiliului director al organizației pentru persoana desemnată să semneze Acordul de parteneriat, în original
b) Declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis, în original*
c) Declarația de angajament, în original*
d) Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări, în original*
e) Declaraţie pe propria răspundere privind obligaţiile de plată la bugetul de stat/local, în original*
f) Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea nr. total de angajaţi în fiecare din ultimii 3 ani, în original*

* vezi anexe

Organizațiile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenție (înregistrată la solicitant), însoțită de toate documentele enumerate mai sus, până la data de 12.02.2015, orele 19.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (București, sector 3, str. Foișorului nr. 56-58), cu precizarea pentru proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserție pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS, în atenția managerului de proiect.

Notă!

Toate documentele care vor fi depuse de solicitant și pentru care nu se prevede obligativitatea depunerii în original, trebuie să poarte mențiunea „conform cu originalul” și să fie semnate și ștampilate în original. Documentele se vor opisa, numerota, îndosaria și vor însoți scrisoarea de intenție.

Pentru eventualele clarificări sau detalii suplimentare (ex. Acord de parteneriat existent, plan de afaceri/ SES, etc.), vă rugăm să vă adresați în scris, la e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk sau la tel 021.314.23.15.

Lista partenerilor selectați se va publica pe www.dgas.ro

Lista de verificare privind înlocuirea partenerului în etapa de contractare: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/i94.pdf

Articole Similare

Sari la conținut