Stimulent financiar pentru nou-născuți

 • #bebedebucuresti 2 – (în incinta Complexului de Servicii Sociale – OMINIS) – Strada Turnu Măgurele nr. 17 A, sector 4.
 • #bebedebucuresti 3 – (în incinta sediului Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București) – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1.

Șef Birou: Ciobotaru Cătălina

Telefon: 021.314.23.15 tasta 3

E-mail: nounascutisimonoparentale@dgas.ro

Program: Luni – Vineri: 08:30 – 16:30

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni – Joi, între orele 9:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

 • Codul Civil;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

 • Stimulent financiar pentru nou-născuți în cuantum de 2500/lei/nou-născut<
 • Plata stimulentului financiar pentru nou-născut va fi efectuată în funcție de alocările financiare, termenul maxim putând fi de până la 6 luni de la data depunerii dosarului complet/li>

 • Beneficiarii stimulentului financiar pentru nou-născuți sunt părinții/părintele copilului/copiilor nou-născuți, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, iar nașterea este necesar să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București.

  • Stimulentul financiar se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere;
  • Termenul de depunere a dosarului este de 1 (o) lună de la data nașterii copilului;
  • Cel puțin un părinte are domiciliul sau reședința în municipiul București cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de depunerea cererii;
 • Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de la nivelul municipiului București;
 • La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original;
 • Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet;
 • Stimulentul financiar nu se acordă solicitanților care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale de sector;

            Nu beneficiază de stimulentul financiar persoanele care:

 • Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;
 • Au depus dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
 • Nu au respectat termenul de depunere a cererii;

 • Declarație condiții cumulative (se descarcă din secțiunea Formulare);
 • Cerere tipizată (se descarcă din secțiunea Formulare);
 • Declarație de consimțământ (se descarcă din secțiunea Formulare) completată de părintele în contul căruia nu se virează stimulentul/nu încasează stimulentul în numerar. Această declarație este necesară pentru prevenirea situațiilor în care unul dintre părinți nu este de acord ca celălalt părinte să încaseze stimulentul;
 • Certificatul de naștere al copilului, ( poză/scan a originalului – pentru dosarele depuse prin e-mail // original și copie pentru dosarele depuse fizic, la punctele de lucru) sau număr de înregistrare* care conține CNP-ul copilului eliberat de Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civila, în cazul în care nu s–a eliberat certificatul de naștere;

* dosarul se completează cu certificatul de naștere al copilului imediat ce este emis de Biroul înregistrări acte de naștere  ( poză/scan a originalului – pentru dosarele depuse prin e-mail // original și copie pentru dosarele depuse fizic, la punctele de lucru);

 • Biletul de ieșire din spital al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară (copie);
 • Actele de identitate* ale părinților, ( poză/scan a originalului – pentru dosarele depuse prin e-mail // original și copie pentru dosarele depuse fizic, la punctele de lucru);

* este necesar ca solicitantul să aibă domiciliul stabil sau reședința în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii (dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a municipiului București de minim 6 luni se face prin anexarea unei fotocopii după cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector); viza de reședință ( poză/scan a originalului – pentru dosarele depuse prin e-mail // original și copie pentru dosarele depuse fizic, la punctele de lucru),, dacă este cazul;

 • Extras de cont* pentru efectuarea viramentului bancar, după caz;

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

 • Certificat de atestare fiscală emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector pentru solicitantul stimulentului, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeșalonate către bugetul local (în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, ultima chitanță);

*ca urmare a Protocolului de colaborare încheiat între DGASMB și DITL sector 1, sector 3, sector 5 si sector 6, instituția noastră are posibilitatea tehnică de a interoga/verifica situația fiscală a solicitanților cu domiciliul/reședința pe raza administrativ-teritorială a sectoarelor 1, 3, 5 si 6; astfel, acești solicitanți nu mai trebuie să depună la dosar Certificatul de atestare fiscală;

 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcată din secțiunea Formulare);