Cantinele acordă servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale dificile, în condiţiile prevăzute de Legea nr.28/1997 privind cantinele de ajutor social.

Serviciul cantine sociale deţine pe teritoriul Municipiului Bucureşti 5 unităţi, dispuse astfel:

Program pentru distribuirea hranei se desfăşoară în zilele de luni, miercuri şi vineri, între orele 9:00 şi 14:00.

Pot beneficia de serviciile Cantinei Centrale de Ajutor Social Bucureşti următoarele categorii de persoane:

 • copii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fară a depăşi vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care se află în situaţia prevăzută la punctul 1;
 • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pe o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • pensionari;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri
 • invalizii şi bolnavii cronici;
 • orice persoană care , temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI

 • un dosar cu şină
 • copie xerox după: carte identitate soţ/soţie; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsătorie/deces/certificat divorţ/certificate naştere pentru minori; hotărâre încredinţare minori (dacă este cazul).
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia de Taxe şi Impozite Locale (soţ/soţie);
 • certificate venit impozabil eliberat de Administratia Finanţelor Publice (soţ/soţie);
 • ultimul talon de pensie – original;
 • adeverinţă salariu recentă – original;
 • talon somaj;
 • adeverinţă ajutor social eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • copie şi original după DECIZIA MEDICALĂ DE PENSIONARE sau după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP;
 • adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din care să reiasă dacă beneficiaţi sau nu de prevederile Legii 448/2006;
 • adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;
 • adeverinţe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse şcolare şi cuantumul acestora;
  declaraţie notarială din care să rezulte absenţa veniturilor proprii, număr copii aflaţi în întreţinere (sot/soţie);
 • adeverinţă eliberată de către Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă din care să rezulte că sunteţi în evidenţă şi nu aţi refuzat nejustificat un loc de muncă (soţ/soţie);
 • certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de familie) cu menţiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă;
  adeverinţă eliberată de Casa Locală de Pensii

Pentru acordarea dreptului la masă se întocmește, pentru fiecare solicitant în parte, un dosar cu acte doveditoare privind venitul, stare civilă, domiciliul, starea de sănătate.