Relația cu Societatea Civilă și Alți Actori Sociali

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Metrou: staţia Universitate

Șef Birou: Dr. Emanuel Adrian SÂRBU

Telefon: 021-314.23.15 int. 323, 209

E-mail: registratura@dgas.ro

Program: Luni-Joi, intervalul orar 8:30-16:30

 • asigură relaţionarea cu Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) şi cu alţi actori sociali de la nivel local, național și internațional (furnizori de servicii sociale, instituţii publice, alte persoane juridice);
 • analizează, dezvoltă parteneriate şi evaluează posibilităţile şi oportunităţile de colaborare dintre C.G.M.B./ D.G.A.S.M.B. şi O.N.G-uri, culte religioase şi orice alte organisme ori instituţii aparţinând Societăţii Civile;
 • identifică, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., finanţatori ai serviciilor de asistenţă socială desfăşurate de O.N.G.-uri şi alţi furnizori de servicii sociale ai societăţii civile în parteneriat cu administraţia publică locală;
 • furnizează date şi informaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, organizaţiilor private și instituţiilor publice, în limita atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și pe baza informaţiilor furnizate de compartimentele de specialitate;
 • participă la elaborarea de studii, cercetări, prognoze, în scopul identificării nevoilor și/ sau diversificării serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucureşti;
 • primeşte, analizează şi centralizează cererile pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ale partidelor, cabinetelor parlamentare, ONG-urilor, instituţiilor publice cărora legislaţia în vigoare le conferă acest drept şi ale altor categorii prevăzute de lege, inclusiv ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004, înaintând dosarele complete ale acestora către Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, care decide cu privire la oportunitatea acordării acestora, în funcţie de criteriile de prioritate, de spaţiile existente şi de nevoile reale ale Municipiului Bucureşti;
 • primeşte, analizează şi soluționează, cu sprijinul compartimentelor de specialitate (juridic, financiar, urgențe sociale), cererile de restituire a contravalorii cheltuielilor de înhumare pentru persoanele fără aparținători/ cadavrele neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB, emise de urmașii/ aparținătorii/ alte persoane îndreptățite, conform legislației în vigoare; orice alte cereri, solicitări sau documente care vizează această activitate vor fi întocmite de compartimentele de specialitate;

 • OUG nr. 57/ 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 233/ 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 292/ 2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 14/ 2003 a partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 334/ 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 34/ 1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/ 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.

 • asigură, la sediul instituției, informarea şi îndrumarea solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință – reprezentanți ai partidelor, cabinetelor parlamentare, sindicatelor, ONG-urilor, instituțiilor publice cărora legislația în vigoare le conferă acest drept;
 • asigură, la sediul instituției, informarea şi îndrumarea solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiari ai Legii nr. 341/2004;
 • asigură, la sediul instituției, informarea şi îndrumarea cetățenilor, urmași/ aparținători ai defuncților înhumați de către Municipalitate în baza HCGMB nr. 313/ 30.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza Municipiului București.

 • asociații, fundații, federații, partide politice, cabinete parlamentare, sindicate;
 • beneficiari ai Legii nr. 341/2004;
 • urmași/ aparținători ai defuncților înhumați de către Municipalitate în baza HCGMB nr. 313/ 30.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza Municipiului București

Dosarele depuse de beneficiari sunt analizate și centralizate, apoi sunt înaintate către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație constituită la nivelul Primăriei Municipiului București, care decide cu privire la oportunitatea acordării acestora, în funcție de criteriile de prioritate, de spațiile existente și de nevoile reale ale Municipiului București.
Conținutul dosarelor, pe categorii de beneficiari:

Pentru ONG-uri (OG 26/2000, HCGMB nr. 113 / 2017)

 • Cerere
 • Actul constitutiv. Actele adiţionale ( după caz);
 • Statutul, obiectul de activitate;
 • Sentinţă civilă de dobândire a personalităţii juridice şi sentinţele civile care autorizează modificările statutului, după caz;
 • Certificatul de înscriere al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • Codul fiscal/ C.U.I/ C.I.F.;
 • După caz, dovada utilităţii publice, conform Ordonanţei nr. 26/2000( cu modificările şi completările ulterioare), cap. 6, art. 38-45;
 • Scurta prezentare a activităţii desfăşurate (pe ultimii 2 ani);
 • Raport cu prezentarea activităţilor permanente derulate în sprijinul comunităţii. Raportul va cuprinde denumirea activităţii, scopul, obiectivele, durata, aria de desfăşurare, categoria de persoane beneficiare, numărul de beneficiari;
 • Raport de prezentare a activităţilor punctuale derulate în sprijinul comunităţii. Raportul va cuprinde denumirea activităţii, scopul, obiectivele, durata, aria de desfăşurare, categoria de persoane beneficiare, numărul de beneficiari;
 • Numărul angajaţilor;
 • Ultima situaţie financiară anuală a asociaţiei, înregistrată la Administraţia Financiară     (bilanţul 2018), sau “Declaraţia 010” în cazul organizaţiilor nou înfiinţate;
 • Ultimul extras cont bancar;
 • Declaraţie notarială pe proprie răspundere a preşedintelui, din care să reiasă că asociaţia nu are sume neachitate la data scadentă către persoanele fizice sau juridice, sume sau bunuri urmărite în vederea executării – original;
 • Certificat/ adeverinţă care atestă lipsa datoriilor către bugetul de stat;
 • Donaţii şi/sau sponsorizări primite, până la 50.000 lei / peste 50.000 lei ( dacă este cazul, dacă nu, se specifică);
 • Dovada privind patrimoniul social la data solicitării spaţiului( listă mijloace fixe şi mobile deţinute);
 • Acord de asociere / parteneriat între persoana juridică şi o instituţie publică ( dacă este cazul, dacă nu, se specifică);
 • Documentele privind colaborarea/parteneriatul cu organizaţiile (ne)guvernamentale ( dacă este cazul, dacă nu, se specifică),  precum şi documente relevante privind activitatea (după caz);
 • Prezentarea proiectelor/activităţilor derulate prin fonduri europene ( dacă este cazul, dacă nu, se specifică);
 • Prezentarea proiectului( activităţilor) pentru care se solicită spaţiul.

Pentru partide politice (Legea nr.14/2003, Legea nr. 334/2006, Legea nr. 113/2015 și HCGMB nr. 113 / 2017)

 • Cerere
 • statut;
 • certificat de înregistrare fiscală;
 • sentinţă civilă de dobândire a personalităţii juridice şi sentinţele civile care autorizează modificările statutului, după caz;
 • dovada reînscrierii la Tribunal conform Legii partidelor politice nr. 14/2003;
 • numărul de membri la nivelul municipiului Bucureşti conform Registrului de Evidenţă a membrilor de partid;
 • dovada că persoana juridică a depăşit pragul electoral pe plan local sau naţional (după caz);
 • actele care probează îndeplinirea uneia din următoarele situaţii: partid parlamentar sau neparlamentar dar reprezentat în C.G.M.B.
 • dovada susţinerii financiare a cheltuielilor generate de închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie (extras de cont bancar);
 • angajamentul prin care Partidul îşi asumă plata obligaţiilor care decurg din contractul de închiriere.

Pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 (Legea nr. 341/2004,  HCGMB nr.242/2005)

 • Cerere de atribuire a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, formulată în scris şi care va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: nume şi prenume, domiciliu, date de identificare, conform B.I./C.I., inclusiv emitent, data emiterii şi codul numeric personal, calitatea în care formulează cererea, enumerarea înscrisurilor anexate cererii, cu precizarea numărului de pagini pentru fiecare în parte, data şi semnătura.
 • Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, în original, în formă autentificată (notarială sau atestată de avocat), prin care declarantul va arăta în mod expres dacă îi sunt sau nu aplicabile prevederile art. 13, alin. 3 din Legea 341/2004, referitoare la drepturile prevazute de art. 5, alin. (1), lit. (k) şi art.10, lit.ş din Legea 42/1992; având în vedere faptul că modelul declaraţiei este prevăzut în mod expres în anexa nr. 5 a H.C.G.M.B. nr. 242/2005
 • Fotocopie  de pe noul tip de certificat doveditor, eliberat potrivit Legii 341/2004;
 • Fotocopie de pe legitimaţia eliberată potrivit Normelor Metodologice din 02.09.2004 de aplicare a Legii 341/2004, aprobate prin H.G. nr. 1412/2004;
 • Fotocopie  de pe B.I./C.I., din care să rezulte că solicitantul are domiciliul stabil în Bucureşti.

Pentru urmași/ aparținători ai defuncților înhumați de către Municipalitate în baza HCGMB nr. 313/ 30.05.2019

 • Cerere;
 • Copie CI a solicitantului;
 • Dovada deţinerii calităţii de moştenitor sau de urmaş ori aparţinător:
 • acte de stare civilă care atestă gradul de rudenie sau calitatea de moştenitor ori de aparţinător (C.I./B.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie etc.);
 • acte notariale (contract de donaţie, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor sau orice titlu de proprietate), dacă acestea există;
 • declaraţie notarială pe proprie răspundere a aparţinătorului, din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul (în original) şi faptul că demersurile sunt necesare în vederea obţinerii Certificatului de deces.
 • Pentru defuncţii înhumaţi fără ca identitatea acestora să fie cunoscută (CN – cadavre neidentificate): documente din care să reiasă identificarea ulterioară a cadavrului (ex.: copie comunicare Poliţie către Biroul de Stare Civilă; adeverinţă eliberată de Starea Civilă din care să reiasă datele de identificare (nr. cadavrului neidentificat) şi nr. înregistrare din registrul deceselor/ identitatea defunctului).