Centrul de sprijin pentru familii defavorizate

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Metrou: staţia Universitate

Șef Serviciu: Liliana ROMENCI

Telefon: 0786954489

E-mail: registratura@dgas.ro

 • Asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, socializare, stabilite prin evaluarea realizată de către coordonatorul de caz;
 • Pentru beneficiarii centrului sunt asigurate condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
 • Asigură accesul şi condiţiile pentru toţi beneficiarii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare și în planul de servicii;
 • În luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe beneficiari, centrul solicită şi ia în considerare opiniile acestora şi ale familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru mamă-copil/copii;
 • Încurajează şi sprijină beneficiarii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului;
 • Pe baza informaţiilor rezultate din evaluarea cazului de abuz, psihologul întocmeşte programul personalizat de consiliere şi/sau psihoterapie pentru mamă şi copil/copii şi, după caz, pentru persoanele implicate în cazul respectiv, care este parte integrantă a planului de servicii;
 • Asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale beneficiarilor, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
 • Promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu prioritate în unităţi de învăţământ din comunitate;
 • Asigură beneficiarilor oportunităţi multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a acestora;
 • Asigură servicii de consiliere victimelor violenţei în familie pentru depăşirea situaţiei de criză;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate;
 • Acordă sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţiei sociale şi profesionale a beneficiarilor;
 • Colaborează cu organele de poliţie, în situaţiile în care îi sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violenţă în familie.

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • Servicii de găzduire, hrană, consiliere psihologică și asistență socială;
 • Acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru victimele violenței în familie din municipiul București, în cuantum de maxim 1500 lei lunar, conform Programului-pilot ”Împreună!” aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 70/26.02.2019. Implementarea Programului-pilot ”Împreună!” va fi asigurată de către specialiștii Centrului de sprijin pentru familii defavorizate;
 • Decontarea costurilor aferente serviciilor privind examinarea victimelor și eliberarea certificatului medico-legal pentru victimele violenței în familie din municipiul București, conform H.C.G.M.B. nr. 39/2016.

Serviciile de primire şi găzduire temporară constă în asigurarea găzduirii pe perioadă determinată cuprinsă între 7 şi 60 de zile, asigurarea activităţilor de îngrijire (hrană, îmbrăcăminte, igienă corporală, supraveghere).

Serviciile de consiliere psihologică au ca scop dezvoltarea unor abilităţi în vederea integrării /reintegrării sociale a persoanelor marginalizate social. Centrul asigură asistenţă familială atât beneficiarului, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acestuia. Consilierea psihologică este oferită sub mai multe forme: consiliere individuală; consiliere familială; consiliere de grup; sesiuni de educație parentală.

Consilierea socială este asigurată de un asistent social, fiind adaptată nevoilor specifice și particularităților fiecărui caz în parte. Poate include următoarele tipuri de demersuri: reintegrare profesională (direcționare către cursuri profesionale, consiliere în vederea angajării); reintegrare școlară (transfer școlar, identificare grădiniță/after-school pentru copii, includere în cursuri de alfabetizare pentru adulți), reintegrare locativă (identificarea unei noi locuințe); orientare către alte servicii sociale (cum ar fi: pentru copiii cu dizabilități); orientare către servicii medicale s.a.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” sunt: familie împreună cu copilul/copiii, care au domiciliul/reședința sau care locuiesc pe raza administrativ-teritorială a municipiului București.

 • Admiterea în Centru se realizează la prezentarea dosarului personal de către solicitant. Se permite referirea acestuia de către alte instituţii abilitate.
 • În cazuri de urgenţă se efectuează primirea beneficiarului în orice moment, urmând ca dosarul să fie completat în termen de 30 de zile.
 • Centrul colaborează cu organele teritoriale de poliţie, conform legislaţiei în vigoare.
 • În cazul plasării cuplurilor părinte-copil/copii, coordonatorul Centrului este obligat să informeze imediat Autoritatea Tutelară teritorială.

Nu se admite plasarea persoanelor cu forme active de infecţii (tuberculoză, malarie, boli infecţioase intestinale şi alte maladii contagioase) ce pot pune în pericol sănătatea beneficiarilor şi a personalului Centrului;

Nu se admit în Centru persoanele date în căutare de către organele de drept pentru comiterea faptelor penale sau cele care încearcă să se ascundă de justiţie;

Nu se admit în Centru persoanele aflate în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor narcotice; Nu vor beneficia de asistenţă persoanele care, în timpul șederii în Centru, consumă substanţe narcotice şi băuturi alcoolice, excluderea acestora realizându-se imediat.

 • Cerere din partea solicitantului;
 • Copii ale actelor de identitate ale solicitantului cât şi ale copiilor – copie CI, certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul etc.;
 •   Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 • Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverinţă că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV, examen coproparazitologic, adeverinţă medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;
 • Documente din care să reiasă faptul că ultimul domiciliu/reședința este pe raza municipiului Bucureşti.