Serviciul Incluziune Socială

Str. Sfântul Constantin nr. 8, sector 1, București

Șef Serviciu:  Roxana – Andreea Marin

Telefon: +4 0751.519.865

E-mail: registratura@dgas.ro

Program: 8:30 – 16:30

 • asigură activități de informare și consiliere socială cetățenilor Municipiului București aflați în situații defavorizate socio-economic și/sau medical și care se adresează angajaţilor serviciului;
 • identifică situaţiile de risc, nevoile sociale ale persoanelor evaluate şi stabileşte măsurile de prevenţie sau de reinserţie socială în cadrul referatelor de anchetă socială;
 • efectuează anchete sociale asupra situației socio-economice și/sau medicale a persoanelor aflate în situații de risc social, cetățeni ai municipiului București;
 • propune şi formulează măsurile pentru remedierea situaţiilor de criză şi combaterea excluziunii sociale în concluziile referatului de anchetă socială şi le comunică serviciilor specializate/ instituţiilor din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General al Municipiului București (dacă este cazul);

 • Legea nr. 292/ 2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, actualizată;
 • Legea nr. 114/1996 – legea locuinței, actualizată 2011;
 • Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, modificată și completată prin H.G. nr. 627/2014;
 • Hotărârea Guvernului nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

 • Consiliere socială, orientare și informare pentru cetățenii Municipiului București aflați în situații defavorizate socio-economic și/sau medical și care se adresează angajaţilor serviciului;
 • Evaluare socială și identificarea nevoilor individuale sau familiale prin realizarea anchetelor sociale.

 • persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Serviciul Cantine Sociale, conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • persoane singure/familii care solicită acordarea unei locuinţe, conform Legii nr.114/1996, Legea locuinţei şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 • persoane singure/ familii aflate într-o situație de risc social, ca urmare a sesizărilor primite din partea Serviciului Urgențe Sociale, conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 • persoane singure/familii care solicită scutire de la plata taxei administrative pentru minori;
 • familii monoparentale care solicită acordarea ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală.

În completarea dosarelor pentru acordarea diferitelor tipuri de prestații/stimulente sau servicii sociale oferite la nivel local, compartimentele și serviciile aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială, cât și direcțiile și serviciile subordonate Primăriei Municipiului București, solicită din partea Serviciului Incluziune Socială clarificarea situației socio-economice în care se regăsesc unii dintre cetățenii municipiului București, prin realizarea referatelor de anchetă socială.

De asemenea, Serviciul Incluziune Socială răspunde sesizărilor primite din partea altor instituții publice sau private care au ca obiect de activitate implementarea măsurilor de asistență socială și care ne solicită sprijin în realizarea unor evaluări sociale care le depășesc raza de competență administrativ- teritorială.