Victimele violentei in familie
Proiect pilot „Impreuna”

Amploarea violenţei familiale constituie una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societăţile contemporane, inclusiv România.

Potrivit datelor statistice centralizate la nivelul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale s-au înregistrat în anul 2012 – 14.376 cazuri, în anul 2013 – 15.358 cazuri, în anul 2014 – 11.598 cazuri, 2015 – 12.273 cazuri și în anul 2016 – 13.019 cazuri. Precizăm faptul că aceste date statistice sunt raportate de către furnizorii de servicii sociale și reflectă numărul total de persoane care au solicitat servicii sociale.

În ceea ce privește datele existente la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în anul 2017, numărul de sesizări în domeniul violenței în familie a fost de 36.245, dintre care 3.794 au fost săvârşite în municipiul Bucureşti. În anul 2018, la nivel naţional au fost sesizate 32.696 cazuri de violență în familie, 3.424 dintre acestea fiind comise în municipiul Bucureşti. Astfel, se constată că se înregistrează un trend ascendent, respectiv dacă în anul 2016 se înregistrau 35.202 sesizări, în anul 2017 s-au înregistrat un număr de 36.245, constatându-se o creştere de aproximativ 3%. În anul 2018, conform comunicatelor I.G.P.R., au fost emise cu 30% mai multe ordine de protecţie faţă de anul anterior.

I. Tipul de beneficiari

Victimele violenței în familie care se află în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, precum și cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii sociale și care nu beneficiază de un alt sprijin din partea statului sau a unor O.N.G.-uri., victime care figurează cu domiciliul/reședința pe raza capitalei.

II. Depunerea cererii şi documentele obligatorii

1. Cerere (anexa A)
2. Documente de identitate și de stare civilă a victimei violenței în familie şi a copiilor care o însoțesc (după caz);
3. Dovada că solicitantul este victimă a violenței în familie (ordin de protecție SAU ordin de protecție provizoriu SAU dovada depunerii plângerii penale la tribunal);
4. Contractul de închiriere a unei locuințe, (document depus după efectuarea evaluării de către specialiștii D.G.A.S.M.B);
5. Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale.

III. Condiții de acordare

• Se acordă pentru victimele violenței în familie care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
• Solicitantul face dovada că se încadrează în grupul țintă, respectiv victimă a violenței în familie;
• S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
• Locuința închiriată se află pe raza municipiului București

IV. Nu beneficiază de prevederile prezentului Program pilot persoanele care:

a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Program;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) refuză participarea la programele destinate victimelor violenței în familie;
d) nu respectă prevederile planului de intervenți

V. Etapele analizării dosarului

Victimele violenței în familie vor depune o cerere însoțită de documentele doveditoare la punctul de lucru al D.G.A.S.M.B indicat ulterior.
În baza acestor documente specialiștii D.G.A.S.M.B. vor completa fișele de evaluare inițială și planul de intervenție. Totodată aceștia vor propune acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei.
Victima violenței în familie va completa dosarul cu fotocopia contractului de închiriere, valabil.
Plata chiriei se va efectua lunar, urmând ca în termen de 5 zile victima să prezinte chitanța în original.
Suma care va fi decontată este cea stipulată în contractul de închiriere fiind în cuantum de maxim 1500 lei/lună.
Ajutorul financiar pentru plata chiriei încetează în momentul în care victima violenței în familie nu prezintă chitanța în termenul prevăzut anterior, urmând ca instituția să demareze procedurile privind recuperarea prejudiciului.
D.G.A.S.M.B își rezervă dreptul de a verifica situația în fapt, la adresa indicată în contractul de închiriere.
Pentru aceeași unitate locativă se decontează un singur contract de închiriere.

VI. Încadrarea în criterii de eligibilitate:

La momentul la care victima violenței în familie depune cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei, încadrarea în criteriul de eligibilitate ”victimă a violenței în familie” se face cu documentul prevăzut la pct. 3 de la cap. II. Depunerea cererii şi documentele obligatorii, respectiv ”Dovada că solicitantul este victimă a violenței în familie”.
Pentru verificarea lunară a încadrării în criteriul de eligibilitate ”victimă a violenței în familie”, ulterior momentului de depunere a cererii, victima va prezenta o adeverință din care să rezulte că urmează un program de consiliere/terapie pentru victimele violenței în familie.

Dreptul la asistență socială sub forma de ajutorului financiar pentru plata chiriei se acordă victimelor violenței în familie de pe raza municipiului București în anul 2019.

Cerere


Decontare Certificate Medico Legale