Sprijin Financiar pentru Prevenirea Abandonului Școlar în Municipiul București

IMPORTANT:

 • Documentele prezentate pentru decontare vor conține doar produse care fac obiectul prezentului sprijin financiar.
 • Extras de cont pe numele reprezentantului legal al copilului (extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc).
 • Sprijinul financiar se acordă doar prin virament bancar.

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Metrou: staţia Universitate

Șef Birou: Constantina Adelina

Telefon: 0756153439

E-mail: rechizite.scolare@dgas.ro

Dosarele se depun doar prin poștă, la adresa: Str Constantin Mille, nr. 10, sector 1.

 • Acordă persoanei aflate în nevoie asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea liberă a opiniei;
 • Realizează activități și servicii de consiliere și informare pentru beneficiarii Sprijinului Financiar.
 • Acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru depunerea dosarului de acordare a Sprijinului Financiar.
 • Furnizează informații adecvate nevoilor beneficiarilor și îi indrumă, unde este cazul către alte servicii de specialitate de care pot beneficia;

 • H.C.G.M.B. nr.  482/23.08.2018, privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea

abandonului școlar în Municipiul București;

 • H.C.G.M.B. nr. 198/ 28.03.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi,

statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de

Asistență Socială a Municipiului București, modificată și completată de H.C.G.M.B. nr.

564/23.08.2018;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată.

Se acordă un sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în cuantum de 450/copil o dată pe an școlar.
Beneficiarii sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București sunt părinții/părintele/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii.

 • Se acordă o dată pe an (an școlar, septembrie – iunie), pentru fiecare copil în parte, un sprijin financiar în cuantum de 450 lei, sub formă de decont
 • Venitul pe membru de familie să fie sub 1900 lei
 • Se acordă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, care frecventează o formă de învățământ publică sau privată
 • Ambii părinți să aibă CI cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședință de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii
 • S-a transmis dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior
 • Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local
 • Se acordă doar dacă produsele achiziționate sunt: cărți, papetărie și rechizite pentru copii, conform anexei de pe site-ul D.G.A.S.M.B
 • Sprijinul financiar nu se acordă pentru copiii aflați în plasament la asistentul maternal profesionist
 • Părintele/reprezentantul legal trebuie să transmita dovada plății în original ( factură și dovada achitării pentru factură, bon fiscal ștampilat); dovada plății trebuie să provină de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal
 • Ambii părinți să dețină cetățenie română

            Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:

 • Nu au CI cu domiciliul stabil în București de cel puțin șase luni sau viză de reședință emisă de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti, la data depunerii cererii
 • Unitatea de învățământ publică sau privată frecventată de copil nu se află în raza administrativ-teritoriala a Municipiului București
 • Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile și/sau nu sunt lizibile
 • Dovada plății ( factura și dovada achitării pentru factură, bon fiscal ștampilat) nu provine de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal
 • Înregistrează datorii față de bugetul local
 • Venitul pe membru de familie este mai mare de 1900 lei

Produsele care pot fi achiziționate:

 • Cărți care ajută la creșterea și dezvoltarea corespunzătoare a copiilor, cărți care fac parte din lectura obligatorie impusă de școală, manuale școlare, culegeri, cărți de colorat, cărți cu povești, cărți audio, știință și viață, educație medicală, educație civică și etică.
 • Rechizite și papetărie pentru copii: instrumente de scris și corectură, articole din hârtie, caiete și coperți, adezivi, obiecte pentru desen și pictură, produse pentru depozitare obiecte școlare (penare, ghiozdane), etc

 • Cerere tip ( modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B)
 • Notă informare beneficiari ( modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B)
 • Certificatul de naştere al copilului, copie (pentru copiii cu vârsta de până în 14 ani).
 • buletinul copilului, copie, emis pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti (pentru copiii care au împlinit 14 ani)
 • Actele de identitate ale ambilor părinți, cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii, copie (față/verso în cazul vizei de reședință). În cazul părinților divorțați, se depune copia hotărârii de divorț, din care să reiasă părintele căruia îi este este încredințat minorul
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ din care să reiasă încadrarea într-o formă de învățământ publică sau privată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti – original
 • Decizie tutore și act de identitate tutore (copie) – unde e cazul
 • Certificat emis de DITL-ul de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local pentru ambii părinți – original
 • Adeverință de venit din partea ambilor părinți, din care să reiasă veniturile lunare – original.În calculul privind stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile ambilor părinți cât și cele ale copiilor ( alocații/burse/indemnizații etc).
 • Dovada plății (factură și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat), într-un format care permite citirea conținutului și care să ateste achiziționarea de: cărți, papetărie și rechizite pentru copii. Dovada plății trebuie sa conțină: denumire produs, cantitate pentru fiecare produs, valoare, în original.

INTREBARI FRECVENTE

 

Anexa Rechizite