Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională ”Covorul Magic”

Complexul de Servicii Sociale Ominis – Strada Turnu Măgurele nr. 17, Sector 4

Șef Birou Centrul ”Covorul Magic”: Larisa Violeta SINDILĂ-BURCEA
Telefon: 021 3142315; Fax: 021 3142316
E- mail: registratura@dgas.ro
Program de lucru : 7.00 – 18.00

– Asigurarea unui program zilnic al copiilor cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei și care răspund nivelului și potențialului de dezvoltare, în toate ariile de dezvoltare, în baza unui program personalizat de intervenție, în cadrul echipei pluridisciplinare;

– Asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora;

– Asigură consiliere și sprijin pentru părinți/reprezetanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește  dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;

– Asigură hrana copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

– Supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii;

– Dezvoltarea de programe de educație parentală;

– Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.

– Legea 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

– Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

– Îngrijirea şi supravegherea copiilor cu vârste cuprinse între 3 – 5 ani pe timpul zilei;

– Programe educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârsta 3 – 5 ani, activități creative si recreative;

– Informare și consiliere socială părinți;

– Consiliere psihologică copii și părinți.

– copiii cu vârsta 3 – 5 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de exluziune socială;

– copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 3 – 5 ani, și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

În cazul străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene, ca să beneficieze de serviciile acordate, trebuie să dețină un permis de ședere obținut în condițiile legii, cu domiciliul în municipiul București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau orice autorizație care conferă titularului drept de ședere pe teritoriul României.

Criterii de eligibilitate:

– Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reşedinţă în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;

– Părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică.

 

Criterii de prioritate:

– Părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică;

– Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;

– Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10 beneficiază de loc gratuit în centrele de îngrijire și educație timpurie aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.).

Acte necesare admiterii în Centrul de Zi privind Reconcilierea Vietii de Familie cu Viața Profesională:

Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal ( format tip);
– Copie după certificatul de naştere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;
– Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces etc.);
– Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);
Fişa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;
– Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).
Declaraţie privind informarea beneficiarului (format tip);
Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul) ;
– Adeverinţe de salariat ale părinţilor/ reprezentanţilor legali
* în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în căutarea unui loc de munca, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeveriță eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
– Alte documente, după caz.