Biroul Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională ”Covorul Magic”

Str. Turnu Măgurele nr. 17A, sector 4 – capacitate maximă 28 locuri;

Șef Birou Centrul ”Covorul Magic”: Larisa Violeta SINDILĂ-BURCEA
Telefon: 021 3142315; Fax: 021 3142316
E- mail: registratura@dgas.ro
Program de lucru : 7.00 – 18.00

– Asigurarea unui program zilnic al copiilor cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei și care răspund nivelului și potențialului de dezvoltare, în toate ariile de dezvoltare, în baza unui program personalizat de intervenție, în cadrul echipei pluridisciplinare;

– Asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora;

– Asigură consiliere și sprijin pentru părinți/reprezetanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește  dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;

– Asigură hrana copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

– Supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii;

– Dezvoltarea de programe de educație parentală;

– Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.

Legea 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

– Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

– Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;

– H.C.G.M.B. nr. 600/24.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și ale Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal;

– Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

– Îngrijirea şi supravegherea copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani pe timpul zilei;

– Programe educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârsta 3-6 ani, activități creative si recreative;

– Informare și consiliere socială părinți;

– Consiliere psihologică copii și părinți.

 1. a) copiii cu vârsta 3-6 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de exluziune socială;
 2. b) copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

În cazul străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene, ca să beneficieze de serviciile acordate, trebuie să dețină un permis de ședere obținut în condițiile legii, cu domiciliul în municipiul București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau orice autorizație care conferă titularului drept de ședere pe teritoriul României.

Dosarul cu actele necesare privind solicitarea de servicii sociale pentru Centrul de zi privind reconcilierea vietii de familie cu viata profesională „Covorul Magic” se va depune la Serviciul Protecția Copilului în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.M.B.) sau on-line la adresa antante@dgas.ro.

Înscrierile se fac in limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii cererii. Locurile disponibile sunt afisate pe site-ul www.dgas.ro, înainte de perioada de înscriere.

În ședințele de lucru ale Comisiei de admitere vor fi analizate numai dosarele complete depuse până în ultima zi din luna precedentă.

Dosarele complete analizate în Comisie vor fi acceptate în funcție de ordinea depunerii dosarului și numărul de locuri la centrul pentru care s-a dorit înscrierea.

Admiterea efectivă în Centre este condiționată de: locurile libere, retrageri si excluderi.

Excepție: Avand în vedere că anul școlar se încheie la 31 iulie, locurile disponibile pentru anul școlar următor (care începe în luna septembrie) vor fi afișate la 1 aprilie, în urma cererilor de reînscriere, depuse pentru copiii care vor beneficia în continuare de serviciile centrului.

Dosarele pentru ocuparea locurilor disponibile pentru noul an școlar, cu intrarea în colectivitate în luna septembrie, se vor depune în perioada 15 aprilie – 30 aprilie .

Pentru intrarea în colectivitate în altă perioadă, înscrierile se fac în funcție de locurile disponibile, în toată perioada anului.

În vederea admiterii se va ține cont de următoarele criterii îndeplinite cumulativ::

 1. a) Să aibă domiciliul pe raza Municipiului București de cel putin 6 luni sau viza de reședință de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii. În cazul permiselor de ședere, domiciliul pe raza Municipiului București să fie de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii.
 2. b) Persoanele aflate în dificultate socio – economică;
 3. c) Frați sau surori care frecventează centrul;
 4. d) Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului colectiv de muncă, art. 67 pct. 10 beneficiază de loc gratuit în centrul CovorulMagic aflat în subordinea D.G.A.S.M.B.).

Constituie criterii de prioritate:

 1. a) Persoanele aflate în dificultate socio – economică;
 2. b) Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;
 3. c) Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10 beneficiază de loc gratuit în centrele de îngrijire și educație timpurie aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.).

Constituie criterii de eligibilitate :

 1. a) Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reşedinţă în Municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;
 2. b) Părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică;
 3. c) Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;
 4. d) Unul dintre parinți este angajat D.G.A.S.M.B. conform art. 67, pct. 10 din Contractul colectiv de muncă;
 5. e) Părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială, care are cel puțin un copil în întretinere cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, și care locuieste pe raza municipiului Bucureşti.
 6. f)  Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 3-6 ani.

Acte necesare admiterii în Centrul de Zi privind Reconcilierea Vietii de Familie cu Viața Profesională:

 1. a) Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal ( format tip);
 2. b) Copie după certificatul de naştere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;
 3. c) Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces etc.);
 4. d) Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);
 5. f) Fişa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;
 6. g) Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).
 7. h) Declaraţie privind informarea beneficiarului (format tip);
 8. i) Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul) ;
 9. j) Adeverinţe de salariat ale părinţilor/ reprezentanţilor legali

* în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în căutarea unui loc de munca, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeveriță eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 1. k) Alte documente, după caz.

După admiterea în cadrul centrului, părinţii au obligaţia de a depune la dosarul medical al copilului rezultatele următoarelor analize medicale: exudat faringian, exudat nazal, coprocultura, examenul coproparazitologic.

Părintele/Reprezentantul legal poate solicita în scris, retragerea dosarului, în cazul în care, în centru nu sunt locuri disponibile și îi este necesar pentru a putea fi depus la o altă instituție.