Biroul Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională ”Covorul Magic”

Strada Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti

Șef Serviciu: Sindilă Burcea Larisa

Telefon: 021 3142315, 0756153439

Fax: 021 3142316

E-mail: registratura@dgas.ro

Program:7.00 – 18.00

 • Asigurarea unui program zilnic al copiilor cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei și care răspund nivelului și potențialului de dezvoltare, în toate ariile de dezvoltare, în baza unui program personalizat de intervenție, în cadrul echipei pluridisciplinare;
 • Asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora;
 • Asigură consiliere și sprijin pentru părinți/reprezetanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește  dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;
 • Asigură hrana copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii;
 • Dezvoltarea de programe de educație parentală;

 • Legea 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
 • H.C.G.M.B. nr. 198/28.03.2018 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 564/23.08.2018.
 • H.C.G.M.B. nr. 87/28.04.2015 privind aprobarea Metodologiilor de admitere și găzduire a beneficiarilor în Centrele rezidențiale și Centrele de zi aflate în subordinea Direcției Generale de de Asistență Socială a Municipiului București.

 • Îngrijirea şi supravegherea copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani pe timpul zilei;
 • Programe educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârsta 3-6 ani, activități creative si recreative;
 • Informare și consiliere socială părinți;
 • Consiliere psihologică copii și părinți.

 • Beneficiarii serviciilor acordate sunt copiii cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti cu vârsta cuprinsă între 3 ani – 6 ani si familiile acestora, cat si strainilor care nu au cetatenie romana dar dețin un document valabil de calatorie și viză pentru intrarea în țară/permis de ședere acordat în condițiile legii, sau orice autorizație care conferă titularului drept de ședere pe teritoriul României.

 • Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti sau viza de reşedinţă nu este mai recentă de 6 luni;.
 • Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;
 • Părinţii/Reprezentantul legal să nu trebuie să figureze cu datorii la Direcția de Taxe și Impozite Locale.

              Constituie criterii de prioritate :

 • Domiciliul stabil în municipiul Bucureşti ;
 • Lipsa locuinţei sau locuinţă insalubră, persoane fără venituri sau cu venituri reduse;
 • Familie monoparentala aflata in dificultate socio economica;
 • Familii cu mai multi de 2 copii care sunt in dificultate socio – economica;
 • Frați sau surori care frecventează în prezent Centrul pentru care se solicită înscrierea;
 • Străinii care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

            Motive de respingere a acordării serviciilor de îngrijire și educație timpurie :

 • Nu domiciliază pe raza Municipiului Bucureşti, sau viza de reşedinţă este mai recentă de 6 luni;
 • Părinții/ Reprezentantul legal figurează cu datorii la Direcția de Taxe si Impozite Locale.

Acte necesare înscrierii înscrierii la Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională ”Covorul Magic”

 • Cerere;
 • Fișa medicală (completată de medicul pediatru);
 • Declaraţie;
 • Notă informare beneficiari (modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B. )
 • Adeverinţe de salariaţi ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
 • Certificat naştere copil (original şi copie);
 • Carte de identitate părinţi (original şi copie);
 • Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie);
 • Certificate fiscale de la Direcția de Taxe și Impozite Locale;
 • Cerere de ancheta socială (daca este cazul );
 • Alte documente (daca este cazul).

Acte necesare admiterii în centru pentru străinii care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

 • Cerere;( format tip);
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie document valabil de calatorie ( părinți /reprezentant legal și copilul pentru care se solicită admiterea);
 • Copie viză pentru intrarea în țară/permis de ședere acordat în condițiile legii, sau orice autorizație care conferă titularului drept de ședere pe teritoriul României ( părinți/reprezentant legal și copilul pentru care se solicită admiterea în Centru).
 • Fişa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie şi copie de pe carnetul de vaccinări;
 • Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).
 • Declaraţie;
 • Alte documente, după caz.