Înscrierea copiilor pentru anul școlar 2021 – 2022 în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani „ANTANTE” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se face în perioada 1 – 8 august 2021, în limita locurilor disponibile.

Rezultate admitere pentru anul școlar 2021 – 2022 în Centrele de îngrijire
și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”ANTANTE”

Vezi lista rezultatelor aici!

1. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Zebra Zou – Calea Floreasca nr. 165, sector 1;

2. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Alex – Strada Nerva Traian nr. 8, sector 3;

3. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani– La Bunici – Str. Maximilian Popper nr. 17A, sector 3;

4. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Curcubeul Magic – Calea Șerban Vodă nr. 48, sector 4;

5. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Steluţe Zâmbitoare” – Str. Turnu Măgurele nr. 17A, sector 4 ;

6. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Casa cu Strumfi – Calea Giulești nr. 184, sector 6 ;

7. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Castelul Fermecat- Drumul Ghindarilor nr. 150 – 154 , sector 5;

8. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Margareta – Bd. Regele Ferdinand nr. 13, sector 2;

9. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Clopotel – Strada Moinești nr. 34, sector 6;

10. Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – Brândușa – Strada Sabinelor nr. 56, sector 5;

Șef Serviciu Protecția Copilului : Roxana Istodor
Telefon: 021.314.23.15
E-mail : registratura@dgas.ro
Program de lucru : 8:30 – 16:30

 • îngrijirea, supravegherea şi educaţia copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 • organizarea şi asigurarea unui regim raţional de viaţă, în vederea dezvoltării normale, somatice şi psihomotorii, a copiilor;
 • asigurarea unei alimentaţii raţionale şi individualízate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;
 • luarea măsurilor corespunzătoare pentru creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului copiilor;
 • asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice şi psihice a copiilor şi a însuşirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;
 • supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor;
 • acordarea primului ajutor şi asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinţi ori de către susţinătorul legal;
 • dezvoltarea de programe de educaţie parentală;
 • evaluarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;
 • informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care se poate desfăşura şi la domiciliu;
 • depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

 • Legea 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

 • îngrijirea şi supravegherea copiilor cu vârste între 0 şi 3 ani pe timpul zilei,
 • programe educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârsta 0-3 ani,
 • supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor,
 • asigurarea hranei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare,
 • colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor,
 • informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor,
 • dezvoltarea de programe de educaţie parentală,
 • depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.

 • copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de exluziune socială;
 • copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

Criterii de eligibilitate

– cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creştere a copilului;

– să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reşedinţă în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;

– părintele/reprezentantul legal să se afle în concediu de creştere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate.

* Criteriile de eligibilitate enunțate mai sus trebuie îndeplinite cumulativ.

Constituie criterii de prioritate:

– Părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică;

– Părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întretinere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuieste pe raza municipiului Bucureşti.

– Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;

– Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10 beneficiază de loc gratuit în centrele de îngrijire și educație timpurie aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.).

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1. Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal (format tip);

2. Copie după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită admiterea în Centru;

3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (Certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii,certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, etc.);

4. Copii ale actelor de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);

5. Adeverințe de salariat ale părinților/reprezentanților legali.
* Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat contractul individual de muncă (începând cu data … până la data …).
* Pentru părintele care este activ pe piața muncii, se speficică în adeverința eliberată de angajator că îşi desfăşoară activitatea exclusiv la locul de muncă, NU prin telemuncă.
* În cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în cautarea unui loc de muncă, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeverință eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

6. Adresa din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul în care solicitantul are domiciliul legal sau reședința, din care să rezulte faptul că solicitantul a depus dosar de înscriere la un centru tip creșă din cadrul DGASPC de sector arondat, pentru anul 2021-2022 și nu a ocupat loc ;

7. Fişa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;

8. Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).

9. Declaraţie privind informarea beneficiarului(format tip);

10. Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul –format tip) ;
* Cererea pentru efectuarea anchetei sociale se transmite dacă sunteți familie care se confruntă cu dificultăți socio – economice. Echipa de asistenți sociali a instituției se va deplasa la domiciliul solicitantului pentru a realiza evaluarea situației sociale și economice a familiei.
Beneficiază de scutirea de plată părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și care locuiește pe raza municipiului Bucureşti.

11.Alte documente, după caz.
Cum se transmit documentele pentru înscriere:
Cererea de înscriere, însoțită de toate documentele doveditoare menționate la Acte necesare se depune exclusiv online la adresa de email antante@dgas.ro.
Documentele* transmise în format electronic vor fi doar în format pdf, lizibile și cu o rezoluție care să permită transmiterea documentelor într-un singur e-mail.
*Documentele transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente în format jpeg., precum și documentele care sunt trasmise prin alte mijloace/la alte adrese de e-mail ale D.G.A.S.M.B., nu vor fi procesate.
Cererile dublate sau transmise de pe mai multe adrese de e-mail diferite se anulează.
Comisia de admitere analizează, conform metodologiei de lucru, NUMAI dosarele complete.
Admiterea se face în limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii cererilor cu respectarea criteriilor de eligibilitate și prioritate. Dosarele care se încadrează în criteriile de prioritate au întâietate, indiferent de ordinea depunerii cererilor.

Înscrierea* copiilor pentru anul școlar 2021 – 2022 în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani „ANTANTE” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se face în perioada 1 – 8 august 2021, în limita numărului de locuri disponibilie, la solicitarea părinților/reprezentanților legali ai copilului.

*Solicitanții vor face dovada, obligatoriu, a faptului că au depus dosar de înscriere la un centru tip creșă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul în care domiciliază sau au stabilită reședința și nu au ocupat locprintr-o adeverință/adresa/negație eliberată de instituția sus menționată ( punctul 6 – Acte Necesare)

Cererea, însoțită de actele necesare, privind solicitarea de servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani se va depune doar on-line și doar la adresa de e-mail: antante@dgas.ro.

Numărul de înregistrare alocat cererii dumneavoastră va fi transmis prin e-mail, în maxim 72 de ore de la primirea cererii.

Toate actele necesare se depun în perioada 1 – 8 august. Dosarele care sunt incomplete la expirarea perioadei de înscriere se resping.

Documentele* transmise în format electronic vor fi doar în format pdf, lizibile și cu o rezoluție care să permită transmiterea documentelor într-un singur e-mail.

*Documentele transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente în format jpeg., precum și documentele care sunt transmise prin alte mijloace/la alte adrese de e-mail ale D.G.A.S.M.B., nu vor fi procesate.

Cererile dublate sau transmise de pe mai multe adrese de e-mail diferite se anulează.

Locurile disponibile sunt afisate pe site-ul www.dgas.ro, înainte de perioada de înscriere.

Comisia de admitere analizează, conform metodologiei de lucru, NUMAI dosarele complete.

Admiterea se face în limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii cererilor cu respectarea criteriilor de eligibilitate și prioritate. Dosarele care se încadrează în criteriile de prioritate au întâietate, indiferent de ordinea depunerii cererilor.

Lista cu dosarele admise va fi afișată pe site-ul www.dgas.ro, în data de 20 august, 2021.

Înainte de a depune dosarul pentru înscriere vă rugăm să consultați cu atenție secțiunile ”Condiții de accesare” și ”Acte necesare”. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 021 3142315 – tasta 4.