ANUNŢ

Având în vedere prevederile:
– H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările ulterioare,
– art.31 din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice – cu modificările şi completările ulterioare,
– Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori înfuncţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 1736/03.11.2015,
Ţinând seama de Nota privind aprobarea organizării examenului de promovare a unor angajați ai instituției, prin transformarea postului din statul de funcţii în care salariatul este încadrat, înregistrat la DGASMB cu nr. 2/ 386/ 13.04.2022, aprobată de către Primarul General;

Tot Anuntul