Centrul Rezidențial – “Sfânta Teodora”

Str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, Sector 4, Bucureşti

 

Direcția Generală de Asistența Socială a Municipiului București oferă servicii specializate de îngrijire și asistență socio-medicală în cadrul Centrului Rezidențial – “Sf. Teodora”. Centrul este situat la adresa strada Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, București. Serviciile sunt destinate persoanelor încadrate în grade de dependență, având domiciliul stabil sau reședința pe raza municipiului București.

 

Conform legislației în vigoare, persoana dependentă este persoana, care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ și/sau îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții de zi cu zi.

 

Centrul este amplasat într-o clădire cu 3 niveluri modern amenajată. Este prevăzut cu 30 camere de locuit și are o capacitate maximă de 120 locuri. Camerele au 4 locuri și sunt dotate cu mobilier nou (paturi, noptiere, dulapuri), televizor LCD și grupuri sanitare proprii. Clădirea este prevăzută cu lift pentru a facilita deplasarea beneficiarilor, iar holurile cu mână curentă vin în întâmpinarea nevoilor persoanelor care prezintă dificultăți în deplasare. Centrul dispune de săli de socializare, bibliotecă, săli de mese, grădină proprie dotată cu bănci și mese, în vederea desfășurării programelor recreative și de socializare pentru beneficiari.

 

Principalele tipuri de servicii oferite în cadrul Centrului Rezidențial – “Sf. Teodora” sunt următoarele:

 • asigurarea hranei necesare beneficiarilor (trei mese principale pe zi plus gustare și meniuri personalizate în funcție de diferite afecțiuni medicale – HTA, DZ, etc.);
 • asistență medicală permanentă și consiliere psiho-socială în funcţie de diagnosticul şi gradul de dependenţă al beneficiarului;
 • program individualizat/grup de kinetoterapie, artterapie, meloterapie etc.;
 • consultații medicale în functie de afecțiunile de care suferă persoana în cauză;
 • administrarea medicației (inclusiv injectabil, perfuzii);
 • îngrijire corporală și menaj zilnic sau ori de câte ori este nevoie;
 • servicii de spălătorie – călcătorie (lenjerie, prosoape, articole vestimentare etc.).

 

În vederea accesării serviciilor din cadrul Centrului Rezidențial – “Sf. Teodora”, persoanele doritoare întocmesc un dosar cu acte necesare pe care îl vor depune la sediul D.G.A.S.M.B. din str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, pentru a fi analizat în cadrul Comisiei de Admitere, întrunită în data de 25 ale fiecărei luni.

Urmare a admiterii cererii și a acordării serviciilor de tip rezidențial, beneficiarii care au venituri şi sunt îngrijiți în cadrul Centrului Rezidențial – “Sf. Teodora” datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei. Conform prevederilor legale, persoanelor instituționalizate li se vor reține până la 70% din valoarea veniturilor personale lunare. În cazul în care nu se acoperă integral suma de 1000 lei, diferenţa este suportată de către susţinătorii legali.

 

Exemplu:

 

 • Dacă domnul X are pensie socială în valoare de 520 lei/lună, contribuția pe care acesta o datorează este de 520 lei*70%=364 lei, diferența până la 1000 lei find suportată de către aparținătorii legali (soție, copii, nepoți, frați, veri primari).
 • Dacă doamna Y are un venit net lunar în valoare de 1250 lei, contribuția pe care acesta o datorează este de 1250 lei*70%=875 lei, diferența până la 1000 lei find suportată de către aparținătorii legali (soț, copii, nepoți, frați, veri primari).

 

În ambele cazuri, restul de 30% din venituri rămâne la dispoziția beneficiarului pentru cheltuieli personale.

 

Atenție!

De la data admiterii în cadrul centrului, pe toată durata șederii, persoanelor cu handicap li se sistează plata indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar acordate.

 

Acte necesare pentru constituirea dosarului de admitere în cadrul Centrului Rezidențial – “Sf. Teodora”:

 • Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator);
 • Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreţinători legali. În cazul în care aceştia există, fiecare dintre aceştia trebuie să prezinte o declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana dependentă şi să prezinte eventuale acte doveditoare (este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, cu condiţia de a se acoperi costul mediu lunar de întreţinere de către beneficiar sau persoanele care au obligaţia de întreţinere în urma încheierii acestor acte juridice);
 • Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverinţă că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârstă până la 70 ani), examen coproparazitologic, adeverinţă medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase, certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale ce atestă/nu atestă prezența unor afectiuni infecto-contagioase în perioada de infectivitate (tbc, hepatită tip B/C cu viremie prezentă, plăgi infectate, infecţii urinare netratate, sindroame diareice infecţioase, infecţii de căi respiratorii);
 • Adeverinţă eliberată de I.N.M.L. cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauză, în situaţia în care echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio – medicală are îndoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei care solicită internarea. În cazul în care se declară că persoana nu are discernământ, internarea se va face numai după punerea sub interdicţie, dacă are familie sau întreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure;
 • Adeverinţă de venit impozabil (Act de stare materială/financiară de la Circa/Administraţia Financiară, Direcţia taxe şi Impozite Locale);
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte internarea şi ale persoanelor obligate la plata contribuţiei conform legii (soţ, soţie, copii, reprezentant legal sau persoane obligate la întreţinere în baza unor acte legale) – Certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul, etc.;
 • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind modalitatea prin care doreşte să intre în posesia sumelor de bani din venitul reprezentând diferenţa rămasă în urma achitării contribuţiei lunare ori, după caz, desemnarea persoanei care va încasa suma de bani mai sus menţionată;
 • Fisa de Evaluare Sociomedicală, conform H.G. nr. 886/2000, cu modificări și completări ulterioare;
 • Adeverinţă de venit a aparţinătorilor şi a membrilor familiei acestuia doar dacă beneficiarul nu îşi poate achita singur din veniturile propii contribuţia lunară;
 • Adeverinţă de venit solicitant, sau ultimul talon de pensie, după caz;
 • Investigaţii paraclinice solicitate, efectuate până la momentul internării;
 • Documente doveditoare ale situaţiei locative (copie contractul casei proprietate personală, copie contractul de vânzare – cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere);
 • Adresa din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea în centrele rezidențiale destinate persoanelor dependente, aflate în subordine;
 • Angajament de plată pentru contribuţia lunară de întreţinere (beneficiar) și, după caz, Angajament de plată pentru diferenţa până la acoperirea contribuției (susținători legali).

 

Criteriile de admitere sunt:

 • Solicitantul este încadrat în grad de dependență, conform Fişei de Evaluare Sociomedicală, conform H.G. nr. 886/2000 cu modificări și completări ulterioare;
 • nu are locuinţă sau nu îşi poate asigura condiţii corespunzătoare de locuire pe baza resurselor proprii;
 • nu are venituri proprii sau acestea îi sunt insuficiente pentru un trai decent;
 • nu se poate gospodări singur şi nu îşi poate efectua deplasările pentru procurarea hranei şi a medicamentelor;
 • nu îşi poate asigura la domiciliu îngrijirile socio-medicale de care are nevoie datorită bolii, stării fizice/psihice/mentale;
 • nu are întreţinători sau aceştia nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei dependente;
 • are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti;
 • este abuzată sau neglijată de familie/întreţinători;
 • deţine decizie de internare aprobată de Directorul General al D.G.A.S.M.B.