Acte necesare

Actele necesare pentru întocmirea dosarului privind admiterea şi găzduirea persoanelor cu handicap în Complexul de Servicii Socio-Medicale al Municipiului Bucureşti(Conform Dispoziţiei Primarului General 261/25.02.2010)

 

 • Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator) – se depune la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.-M.B.), cu sediul în Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Bucureşti.
 • Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreţinători legali. În cazul în care aceştia există, fiecare dintre aceştia trebuie să prezinte o declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana cu handicap şi să prezinte eventuale acte doveditoare (este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, cu condiţia de a se acoperi costul mediu lunar de întreţinere de către beneficiar sau persoanele care au obligaţia de întreţinere in urma încheierii acestor acte juridice);
 • Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverinţă că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârstă până la 70 ani), examen coproparazitologic, adeverinţă medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;
 • Adeverinţă eliberată de I.N.M.L. cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauză, în situaţia în care echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio – medicală are îndoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei care solicită internarea. În cazul în care se declară că persoana nu are discernământ, internarea se va face numai după punerea sub interdicţie, dacă are familie sau întreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure;
 • Adeverinţă de venit impozabil (Act de stare materială/financiară de la Circa/Administraţia Financiară, Direcţia taxe şi Impozite Locale); in cazul beneficiarului
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte internarea şi ale persoanelor obligate la plata contribuţiei conform legii (soţ, soţie, copii, reprezentant legal sau persoane obligate la întreţinere în baza unor acte legale) – Certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul, etc.;
 • Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • Scrisoare medicală din partea unui medic specialist pentru internare în centru rezidenţial;
 • Adeverinţă de venit a aparţinătorilor şi a membrilor familiei acestuia (în cazul în care solicitantul nu îşi poate achita din veniturile proprii contribuţia lunară);
 • Ultimul talon de pensie dacă este cazul;
 • Raportul de anchetă socială pentru cei din unităţile administrativ-teritoriale din afara municipiului Bucureşti;
 • Investigaţii paraclinice efectuate până la momentul internării;
 • Documente doveditoare ale situaţiei locative (copie contractul casei proprietate personală, copie contractul de vânzare – cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere)
 • Adresa din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate .
 • Declaraţie a solicitantului privind modalitatea prin care doreşte să intre în posesia sumelor de bani din venitul reprezentând diferenţa rămasă în urma achitării contribuţiei lunare către C.S.S.M.M.B. ori, după caz, desemnarea persoanei care va încasa suma de bani mai sus menţionată.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI – CANTINE SOCIALE

 • un dosar cu şină

 • copie xerox dupa:

 • buletin identitate soţ/soţie;

 • buletin identitate copii peste 14 ani;

 • certificate căsătorie/deces; /certificat divorţ;

 • certificate naştere pentru minori;

 • hotărâre încredinţare minori (dacă este cazul).

 • certificat fiscal eliberat de Direcţia de Taxe şi Impozite Locale (soţ/soţie);

 • certificate venit impozabil eliberat de Administratia Finanţelor Publice (soţ/soţie);

 • ultimul talon de pensie– original;

 • adeverinţă salariu recentă – original;

 • talon somaj;

 • adeverinţă ajutor social eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

 • copie şi original după DECIZIA MEDICALĂ DE PENSIONARE sau după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP;

 • adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din care să reiasă dacă beneficiaţi sau nu de prevederile Legii 448/2006;

 • adeverinta medicală (cu mentionarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;

 • adeverinţe elevi cu mentiunea dacă au sau nu burse şcolare şi cuantumul acestora;

 • declaraţie notarială din care să rezulte absenţa veniturilor proprii, număr copii aflaţi în întreţinere (sot/sotie);

 • adeverinţă eliberată de către Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă din care să rezulte că sunteţi în evidenţă şi nu aţi refuzat nejustificat un loc de muncă (soţ/soţie);

 • certificat medical eliberat de medic specialit (NU medic de familie) cu menţiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă;

 • adeverinţă eliberată de Casa Locală de Pensii

 

 • Cantina Filaret – Str. Mitropolit Filaret nr. 41-41A, sector 4 – unitate care deserveşte numai copii.

Copiii care provin din familii defavorizate de pe raza Municipiului Bucureşti şi frecventează cursurile învăţământului primar şi al căror venit pe membru de familie depăşeşte valoarea venitului minim garantat pentru o persoană, respectiv 125 lei, pot beneficia de servirea unei mese pe timpul zilei în intervalul orar 11.30 – 12.00 şi 12.30-13.00.

Pentru întocmirea dosarelor sunt necesare următoarele acte:

 • Solicitarea serviciilor se realizează de către reprezentantul legal al copilului care va pune la dispoziţie următoarele documente:

 • cerere;

 • copie act de identitate (certificat de naştere, carte de identitate);

 • adeverinţă şcoală;

 • adeverinţă/aviz de la medicul de familie;

 • adeverinţe venit;

 • documente de identitate ale părinţilor (carte de identitate, certificat de căsătorie a părinţilor; certificat de deces, sentinţă de divorţ etc.)